KÖFE alapszabály

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
 ALAPSZABÁLYA

 

I.    Általános rendelkezések
II.   A KÖFE tagsága
III.  A KÖFE szervezete és szerveinek hatásköre
IV.  A KÖFE pénzügyi alapja és gazdálkodása

I. Általános rendelkezések

 

l.   Az egyesület neve:   Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület
rövidítése:               KÖFE
Címe:                      1184 Budapest, Benedek Elek u. 22.

2. A KÖFE politikailag független, nonprofit-orientált társadalmi szervezet. Politikai pártoktól és megyei, helyi önkormányzatoktól független szervezet, azoktól támogatást nem kapott, országgyűlési és önkormányzati képviselőket nem állított és nem támogatott és a jövőben sem fog.

3. A KÖFE célja: a fogyasztók általános - így e minőségben állampolgári jogainak - védelme a Közép-Magyarországi Régióban.

4. A KÖFE tevékenységi körében és illetékességi területén belül feltárja, képviseli és védi a fogyasztói érdekeket, így különösen:
a./ képviseli és védi a fogyasztókat állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek előtt;
b./ a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel;
c./ közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában;
d./ a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményez;
e./ tájékoztatja a fogyasztókat lehetőségeikről, jogaikról és kötelezettségeikről;
f./ fogyasztóvédelmi oktatást, képzést, pedagógus továbbképzést, kutatást szervez és végez, illetve kiadványokat, újságot, folyóiratot jelentet meg;
g./ kiállítást, bemutatót szervez;
h./ szükség szerint jogi segítségnyújtást végez.

II. A KÖFE tagsága

1. A KÖFE tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely az Alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában és tagdíjat fizet.

2. A tag felvételéről az Elnökség dönt, elutasítás esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

3. A tag jogosult
a./ szavazni
b./ a KÖFE tevékenységében aktívan részt venni
c./ tisztségviselőt választani, megválasztása esetén tisztséget betölteni, illetve képviseletet ellátni
d./ az Egyesület rendezvényein részt venni.

 

4.A tag köteles
a./ az Alapszabályban foglaltakat megtartani
b./ tagdíjat fizetni.

5. A tagsági viszony megszűnik:
a./ törléssel
b./ kizárással
c./ a szervezet megszűnésével
d./ a jogi személy bírósági nyilvántartásból való törlésével

6. Az Elnökség külön határozattal törli annak tagságát, aki :
a.) írásban kilép az Egyesületből, a kilépés közlésének időpontjával
b.) elhalálozott, megszűnt
c.) legalább egy éve fennálló tagdíj tartozását felszólítás ellenére sem fizeti meg

7. Az Elnökség külön határozattal kizárja a tagot
a.) akinek magatartása az Alapszabályt sérti
b.) akit a bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott

A tagot értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról és biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét. A kizárásról szóló határozatban tájékoztatni kell a kizárt tagot a jogorvoslat lehetőségéről, kizárás esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni a kizárás közlésétől számított 15 napon belül.

III. A KÖFE szervezete és szerveinek hatásköre

A KÖFE szervei:        

- Közgyűlés
- Elnökség

/1/ Közgyűlés

1. A KÖFE legfelsőbb szerve, vezető testülete a Közgyűlés. A Közgyűlés üléseit szükség szerint, de legalább évente egy  alkalommal tartja. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.

2. A Közgyűlés tagjai:

-  A tagok összessége

3.A Közgyűlésre szóló meghívót a helyszín, időpont, napirend és a döntéshez szükséges információ közlésével írásban, átvételt igazolható módon kell elküldeni a tagoknak úgy, hogy a Közgyűlés időpontját legalább 7 nappal megelőzően közölni kell az érintettekkel. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, amennyiben erről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták.  A Közgyűlésről hitelesített Jegyzőkönyv készül. A Közgyűlés határozatait átvételt igazolható módon kézbesíteni kell a tagoknak, illetve az érintetteknek.

4.A Közgyűlés a határozatait

-  III. /1/ 5. a./, d./,  pont esetén kétharmados többségű nyílt szavazással,

-  III. /1/ 5. b./, c./ pont esetén egyszerű többségű nyílt szavazással hozza

-  III. /1/ 5. e./ pont esetén kétharmados többségű titkos szavazással

     5.  A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./ az Alapszabály elfogadása
b./ a hosszú-, középtávú célok és munkaprogramok  meghatározása,          valamint az éves beszámoló jóváhagyása
c./ az éves költségvetés elfogadása
d./ döntés a KÖFE más szervezetekkel való egyesüléséről, feloszlatásáról, megszüntetéséről
e./ az Elnökség, valamint az Elnökség tagjai közül Egyesület elnökének 4 évre történő megválasztása

/2/ Elnökség

1. A KÖFE képviseleti-ügyintéző szerve a három tagú Elnökség, mely a  
Közgyűlések  között az egyesület vezető szerve, biztosítva a KÖFE
működésének    folyamatosságát. Az Elnökség elnökből és két elnökségi tagból áll.
2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik.
Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag
jogosult és  köteles összehívni, a napirendi pontok, a helyszín, és az
időpont megjelölésével az ülés megtartása előtt legalább 8 napon belül az
Elnökség tagjai  és esetenként az Elnökség által meghívott személy részére
címzett meghívó levelek útján, átvételt igazolható módon.
3. Az Elnökség határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Határozatait
nyílt  szavazással, szótöbbséggel hozza, két tag jelenléte esetén egyhangú döntés
szükséges.
Az Elnökség üléséről hitelesített Jegyzőkönyv készül. Az Elnökség határozatait
átvételt igazolható módon kézbesíteni kell a tagoknak, illetve az érintetteknek.
4. Az Elnökség feladata:

-  a KÖFE éves munkaprogramjának előkészítése, végrehajtásának szervezése.
Ennek  érdekében kialakítja az Elnökség tagjai közötti feladatmegosztást
-  a KÖFE  pályázatokon való indulásának, a projektek teljesítésének
figyelemmel  kísérése
-  a KÖFE gazdálkodásának ellenőrzése
-  a KÖFE Közgyűlésének előkészítése, szervezése, programjának meghatározása,
a javasolt napirendi pontok előkészítése

/3/ A KÖFE elnöke

-  önállóan jogosult az Egyesület képviseletére
-  az Elnökség által adott felhatalmazás alapján jogosult a KÖFE részéről
szerződés aláírásra

IV. A KÖFE pénzügyi alapja és gazdálkodása

l. A KÖFE költségvetése

/1/ A KÖFE éves költségvetés alapján gazdálkodik.

/2/ Az éves költségvetésben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és mindenkor a pénzügyi előírásoknak megfelelő használatáért, a KÖFE használatában álló ingó és ingatlan vagyontárgyak kezeléséért a gazdasági vezető a felelős. A Közgyűlés által meghatározott összeg feletti szerződések megkötéséhez az Elnökség jóváhagyása szükséges.

2. A KÖFE vagyona

/1/ A KÖFE vagyona elsősorban a tagdíjakból áll. Ezen kívül vagyonát képezik a pénz és egyéb eszközök, a használatában, illetve tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyonértékű jogok, amelyek származhatnak:
- költségvetési támogatásból
- a tagok, vagy más természetes személyek, illetve jogi személyek által rendelkezésre bocsátott anyagi támogatásból
- adományokból, alapítványtól
- hagyományból,
- pályázatokból
- kiadványok bevételeiből
- rendezvények bevételeiből
- más, jogszabályokban biztosított forrás felhasználásából.

/2/ A KÖFE megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezetekkel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. A KÖFE megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

Ha a KÖFE feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

Az Egyesület alakuló ülése a 2008. december 10-én megtartott ülésén a csatolt jegyzőkönyv, illetve nyilatkozatok szerint az Alapszabályt elfogadta.

Az Egyesület Közgyűlése 2009. március 12-én a csatolt jegyzőkönyv illetve nyilatkozatok alapján az Alapszabályt módosította.

Az Egyesület Közgyűlése 2009. április 29-én a csatolt jegyzőkönyv alapján az Alapszabályt módosította.

Budapest, 2009. 04. 29.                                                                    

Dr. Eitmann Norbert
elnök 

 

Az dokumentum megtekintése

letöltés word